Úvod SPOLOČNOSŤObchodné podmienky

Profesionálna gastro technika

Úvod SPOLOČNOSŤObchodné podmienky

Reklamovaná zásielka 

Zásielku je potrebné zaslať k reklamácii na adresu:
GST Trade s.r.o., Kostolná 847/5, 029 44 Rabča

 Do zásielky priložte sprievodný list, v ktorom uvediete, z akého dôvodu výrobok reklamujete. Ďalej priložte do zásielky kópiu faktúry, alebo údaje, podľa ktorých Vás budeme schopní identifikovať (meno, na ktoré bola objednávka uskutočnená).
Nezabudnite ani na kompletné údaje, vrátane emailu a telefónneho čísla, aby sme Vás mohli o priebehu reklamácie priebežne informovať.

Náklady na dopravu reklamovaného výrobku si hradi kupujúci na vlastné náklady. Reklamovaný výrobok nie je nutné adresovať konkrétnemu pracovníkovi. Každú reklamáciu vybavíme bez zbytočného odkladu a o jej priebehu zákazníka informujeme. Zákazník je informovaný do 3 pracovných dní od prijatia reklamácie telefonicky, príp. e-mailom.

 

 Každú reklamáciu vybavujeme ihneď po prijatí reklamovaného tovaru, čo zaručuje že reklamovaný tovar je do 5 až 10 pracovných dní opäť zaslaný zákazníkovi. V prípade že máme totožný tovar skladom, prípadne jeho alternatívu, je možné po dobu reklamácie tento tovar zapožičiať podľa individuálnej dohody.

 Servis u zákazníka:  - tovar bol odborne montovaný naším servisným technikom.

                            - tovar nie je možné z dôvodu hmotnosti a veľkosti poslať kurierskou službou.

                            - zákaznik si vyžaduje tovar opraviť v mieste prevádzky, podmienky opravy sú podľa dohody so zákazníkom.

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky gastropro.sk / GST Trade s.r.o. / platia pre nákup v internetovom obchode http://www.gastropro.sk/. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.
Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu http://www.gastropro.sk/ je GST Trade s.r.o., Kostolná 847, 029 44 Rabča, IČO: 50646320, DIČ: 2120407399.
Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami gastropro.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami profidom.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

 

2. Odstúpenie od zmluvy

 V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote, berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.

 

 Pri tovare vyrabanom na zákazku (nerezový nábytok) si kupujúci určuje jeho rozmeri pri objednávke a berie na vedomie že tento tovar je vyrobeny špeciálne pre jeho potreby, preto si predavajúci vyhradzuje právo neakceptovať odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho. 

 

 Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný, resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

 

 Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar, poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu, resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru.

 

 Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak bol tovar čiastočne spotrebovaný. Takisto nie je možné odstúpiť od zmluvy u tovaru, ktorého charakter to vylučuje predovšetkým z hygienických dôvodov. Pokiaľ bude vrátený tovar neúplný, poškodený či viditeľne použitý, môžeme si uplatniť náhradu škody.


3. Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácia

Záruka je 24 mesiacov v zmysle Občianského zákonníka, môže však byť prehlásením v záručnom liste uvedená aj dlhšia. 

Záručná doba všetkým osobám /firmám/, používajúcich výrobok pre účel podnikania s týmto výrobkom, je stanovená Obchodným zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca, je stanovená na 12 mesiacov od dňa zakúpenia ak nie je dohodnutá inak.

 

 Pri zariadeniach, ktoré si vyžadujú odbornú montaž (konvektoamty, umývačky riadu, elektrické a plynové sporáky a podobné zariadenia zložité na zapojenie...), ak nie je dohodnuté inak je záruka na zariadenie poskytnutá len v prípade odbornej montáže naším servisným technikom. Cenník servisných úkonov a odbornej montáže na vyžiadanie.

 

 Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar pri prevzatí v prípade zistenia poškodenia tovar nepreberajte a je potrebne spísať zápisnicu spolu s kurierom. Pri poškodenej objednávke odporúčame túto skutočnosť ihneď konzultovať telefonicky s predajcom (kontakt v sekcií "kontakty") V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

 

V prípade ak:


ide o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.


ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci, právo od zmluvy odstúpiť alebo právo na primeranú zľavu z ceny.

 

ide o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť.


Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené nasledovnými skutočnosťami:

  • Výrobok bol inštalovaný alebo obsluhovaný v rozpore s užívateľským manuálom, ktorý je odovzdaný kupujúcemu súčasne s dodaným tovarom.
  • Údaje na dokladoch sa líšia od údajov uvedených na výrobku.
  • Bolo poškodené výrobné číslo, alebo záručná plomba prístroja.
  • Závada vznikla neprípustným zásahom do výrobku (vrátane zásahu a úprav neautorizovaným servisom).
  • Poškodenie bolo spôsobené vonkajšími vplyvmi, napr. znečistením, pri styku s vodou v dôsledku živelnej udalosti, prírodných či iných vonkajších javov (búrky, požiar, prepätie v el. sieti apod.)
  • Výrobok bol mechanicky poškodený.
  • Výrobok bol používaný v rozpore s jeho určením, alebo spôsobom ,ktorý nie je obvyklý pre daný typ výrobku.


Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou tzn. vydaním záručného listu. Pokiaľ predávajúci poskytne na tovar dlhšiu než zákonnú záruku, jej podmienky a rozsah určí v záručnom liste. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko predávajúceho, resp. obchodné meno predávajúceho, IČO, sídlo predávajúceho, ak sa jedná o právnickú osobu, resp. bydlisko, ak sa jedná o fyzickú osobu. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe a prípadne vydaným záručným listom. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Predávajúci vydá kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom prevedení opravy a dobe jej trvania, poprípade písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

 

 

4. Platobné podmienky

V internetovom obchode www.gastropro.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:
dobierka - najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi, kuriérovi.


bankový prevod - po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme predfaktúru s potrebmnými údajmi na úhradu, po prijatí tovaru bude zákazníkový doručena faktúra. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený v Slovenskej sporiteľni. Po prijatí platby odosielame tovar s tým, že Vás informujeme o termíne, kedy zásielka dorazí.

Predávajúci je oprávnený požadovať pred dodávkou zálohu až do výšky 100 % hodnoty objednávky. V prípade, že je záloha požadovaná, je vystavený doklad "Zálohová faktúra - nedaňový doklad". Po uhradení tovaru je vystavená "faktúra - daňový doklad" a tovar je doručený zákazníkový.

5. Dodacie podmienky

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Štandardná dodacia doba je 3 až 5 pracovných dní. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe.

6. Ceny

Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, vrátane DPH a bez ďalšieho navýšenia. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

 

7. Ochrana osobných údajov

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v "Poznámke k objednávke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

Prevádzkovateľ internetového obchodu gastropro.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov".
Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.

Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu gastropro.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.
Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.Copyright 2014 - 2024 © GastroPro.sk - gastro zariadenia