Úvod SPOLOČNOSŤReklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Úvod SPOLOČNOSŤReklamačný poriadok

Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácia


Záruka je 24 mesiacov v zmysle Občianského zákonníka, môže však byť prehlásením v záručnom liste uvedená aj dlhšia. 


Záručná doba všetkým osobám /firmám/, používajúcich výrobok pre účel podnikania s týmto výrobkom, je stanovená Obchodným zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca, je stanovená na 12 mesiacov od dňa zakúpenia ak nie je dohodnutá inak.

 

 Pri zariadeniach, ktoré si vyžadujú odbornú montaž (konvektoamty, umývačky riadu, elektrické a plynové sporáky a podobné zariadenia zložité na zapojenie...), ak nie je dohodnuté inak je záruka na zariadenie poskytnutá len v prípade odbornej montáže naším servisným technikom. Cenník servisných úkonov a odbornej montáže na vyžiadanie. 

 

 Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar pri prevzatí v prípade zistenia poškodenia tovar nepreberajte a je potrebne spísať zápisnicu spolu s kurierom. Pri poškodenej objednávke odporúčame túto skutočnosť ihneď konzultovať telefonicky s predajcom (kontakt v sekcií "kontakty") V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

 

V prípade ak:


ide o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.


ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci, právo od zmluvy odstúpiť alebo právo na primeranú zľavu z ceny.

 

ide o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť.


Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené nasledovnými skutočnosťami:

  • Výrobok bol inštalovaný alebo obsluhovaný v rozpore s užívateľským manuálom, ktorý je odovzdaný kupujúcemu súčasne s dodaným tovarom.
  • Údaje na dokladoch sa líšia od údajov uvedených na výrobku.
  • Bolo poškodené výrobné číslo, alebo záručná plomba prístroja.
  • Závada vznikla neprípustným zásahom do výrobku (vrátane zásahu a úprav neautorizovaným servisom).
  • Poškodenie bolo spôsobené vonkajšími vplyvmi, napr. znečistením, pri styku s vodou v dôsledku živelnej udalosti, prírodných či iných vonkajších javov (búrky, požiar, prepätie v el. sieti apod.)
  • Výrobok bol mechanicky poškodený.
  • Výrobok bol používaný v rozpore s jeho určením, alebo spôsobom ,ktorý nie je obvyklý pre daný typ výrobku.


Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou tzn. vydaním záručného listu. Pokiaľ predávajúci poskytne na tovar dlhšiu než zákonnú záruku, jej podmienky a rozsah určí v záručnom liste. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko predávajúceho, resp. obchodné meno predávajúceho, IČO, sídlo predávajúceho, ak sa jedná o právnickú osobu, resp. bydlisko, ak sa jedná o fyzickú osobu. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe a prípadne vydaným záručným listom. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Predávajúci vydá kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom prevedení opravy a dobe jej trvania, poprípade písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

 

Pre začatie reklamačného konania je zákazník povinný zaslať email na adresu info@gastropro.sk, v maily popíše dôvod reklamácie, do prílohy pridá kópiu faktúry ktorú obdržal pri kúpe zariadenia. Reklamácia bude vybavená vždy v čo najkratšej možnej lehote..

Copyright 2014 - 2023 © GastroPro.sk - gastro zariadenia